Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

• WRQS: de in Nederland gevestigde uitzendonderneming in de Kamer van Koophandel ingeschreven als WRQS B.V. die op basis van een overeenkomst Flexkrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers.

• CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten (ABU). https://www.abu.nl/cao/cao-voor-uitzendkrachten/

• Flexkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming WRQS teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

• Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Flexkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht als bedoeld in dit artikel laat uitvoeren.

• Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WRQS op grond waarvan (een) Flexkracht(en) door WRQS aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief of een werving en selectiefee.

• Opdrachtgeverstarief: het bedrag dat WRQS aan Opdrachtgever per uur in rekening brengt voor de terbeschikkingstelling van een Flexkracht, exclusief toeslagen (voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheids- en ploegentoeslag), (on)kostenvergoeding, arbeidsduurverkorting en BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

• Werving- en selectiefee: het bedrag dat WRQS aan Opdrachtgever in rekening brengt voor de werving- en selectiewerkzaamheden die WRQS heeft uitgeoefend om een passende kandidaat te vinden die rechtstreeks bij de Opdrachtgever in dienst komt. De werving- en selectiefee is exclusief BTW tenzij anders vermeld en wordt pas in rekening gebracht zodra de kandidaat een contract heeft getekend bij de opdrachtgever.

• Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Flexkracht bij Opdrachtgever in het kader van een Opdracht.

• Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen WRQS en de Flexkracht en/of in de CAO, inhoudende dat de uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en WRQS van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de Flexkracht door WRQS aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met WRQS.

2.2 Algemene Voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door WRQS zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat WRQS onweersproken laat dat Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden van WRQS niet aanvaardt en/of andere voorwaarden van toepassing verklaart.

2.3 Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de te vervangen bepaling.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de opdracht

3.1 Opdrachtgever verstrekt aan WRQS nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Flexkracht, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Opdracht. WRQS stelt op basis van deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen één of meerdere Flexkrachten voor. Opdrachtgever is geheel vrij in de keuze van de Flexkracht die inzake de Opdracht ter beschikking wordt gesteld.

3.2 Alle door WRQS verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben, tenzij anders wordt vermeld, een maximale geldigheid van vier weken.

3.3 Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat WRQS deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat (de Flexkracht van) WRQS feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden. Bij gebreke van een schriftelijke Opdracht wordt de Opdracht geacht te zijn aangegaan op de datum dat de Flexkracht zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt.

Artikel 4. Looptijd en beëindiging van de opdracht

4.1 De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

4.2 De Opdrachtgever kan de Opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 Indien de Opdracht wordt voortgezet na het eindigen van de Opdracht, dan wordt deze geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode, tenzij sprake is van hetgeen gesteld is in de artikelen 8.3 en 9.3.

4.4 De Opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn, worden opgezegd. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de opzegtermijn bij een Opdracht voor onbepaalde tijd drie maanden.

4.5 Elke Opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de Opdracht met onmiddellijke ingang opzegt, omdat:

• de andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden;

• de andere partij geliquideerd is;

• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;

• Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

• naar het oordeel van WRQS inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden. Indien WRQS de opzegging op één van deze gronden baseert, leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van WRQS voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van WRQS onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.6 Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de Opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en forumkeuze blijven na het einde van de Opdracht van kracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 De Flexkracht verricht de werkzaamheden in het kader van de Opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Flexkracht als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart WRQS terzake tegen aanspraken van de Flexkracht en/of derden. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

5.2 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Flexkracht werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Flexkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Flexkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van artikel 7:658 BW, alsmede met de verplichtingen die voor hem uit de Arbeidsomstandighedenwet voortvloeien voor wat betreft Flexkrachten. Opdrachtgever vrijwaart WRQS voor op deze bepalingen gebaseerde vorderingen en/of aanspraken van de Flexkracht of derden.

5.3 WRQS behoudt zich zowel voor aanvang van de Opdracht als gedurende de Opdracht te allen tijde het recht voor de voorgedragen of ter beschikking gestelde Flexkracht terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde Flexkracht. De Opdrachtgever kan een voorstel van WRQS tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen, indien de vervangende Flexkracht niet (in voldoende mate voldoet) aan de gestelde functieeisen.

5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WRQS de Flexkracht andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de Opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten als dit niet vooraf is overeengekomen. Ook is het doorlenen van de Flexkracht zonder schriftelijke toestemming van WRQS niet toegestaan. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wijzigingen in functie en/of verantwoordelijkheid dienen derhalve te worden geaccordeerd door WRQS. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het tarief.

5.5 WRQS schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien WRQS een (vervangende) Flexkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen kan inzetten bij de Opdrachtgever.

5.6 WRQS is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van (een) Flexkracht(en) die niet blijk(t)(en) te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen.

Artikel 6. Opschorting Terbeschikkingstelling Flexkrachten

Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens WRQS voldoet, is WRQS gerechtigd om, na een schriftelijke sommatie tot betaling, de Opdracht op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren. Aan Opdrachtgever zal dan ook een rentefactuur worden verstuurd die Opdrachtgever verplicht is te betalen. WRQS kan niet garanderen dat Opdrachtgever dezelfde Flexkracht ter beschikking krijgt gesteld op het moment dat Opdrachtgever weer aan de betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 7. Arbeidsduur, werktijden en bedrijfssluiting

7.1 De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Opdracht anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Flexkracht voldoen aan de wettelijke vereisten.

7.2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgestelde aantal uren.

7.3 Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht, tenzij dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk WRQS in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van Opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen. Opdrachtgever is verplicht WRQS zo tijdig in te lichten dat WRQS dit zoveel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de Flexkracht.

7.4 Indien de bedrijfssluiting niet is gemeld en de Flexkracht niet kan werken in verband met de bedrijfssluiting, dan is Opdrachtgever verplicht het Opdrachtgeverstarief door te betalen, indien WRQS aan de Flexkracht het loon verschuldigd is.

Artikel 8. Functie en beloning

8.1 Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Flexkracht uit te oefenen functie en bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever conform het gestelde in 3.1 van deze Algemene Voorwaarden.

8.2 WRQS is op grond van de CAO doorgaans verplicht de inlenersbeloning toe te passen. De inlenersbeloning bestaat uit de volgende elementen: het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, (on)kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en de toeslagen conform de vigerende definitie in de CAO, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht de juiste informatie te verstrekken ten aanzien van de van toepassing zijnde inlenersbeloning.

8.3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk door de Flexkracht uitgeoefende functie en/of er zich wijzigingen voordoen in de inlenersbeloning, dient Opdrachtgever dit onverwijld door te geven aan WRQS . De beloning van de Flexkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving c.q. inschaling. Indien een Flexkracht niet conform werkelijk uitgeoefende werkzaamheden en/of de geldende inlenersbeloning is uitbetaald – ten gevolge van het onjuist of niet verstrekken van (gewijzigde) informatie door Opdrachtgever – dan zal WRQS de Flexkracht compenseren en het hiermee gemoeide bedrag doorbelasten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie en/of wijziging van de inlenersbeloning aan WRQS verschuldigd.

Artikel 9. Opdrachtgeverstarief

9.1 Het door Opdrachtgever aan WRQS verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop WRQS op grond van de Opdracht aanspraak heeft. In fase A wordt het Opdrachtgeverstarief berekend over de door de Flexkracht daadwerkelijk gewerkte uren. In fase B en C worden de door Opdrachtgever in de Opdracht gegarandeerde (overeengekomen) uren in rekening gebracht, ongeacht of deze zijn gewerkt (behoudens ziekte), tenzij anders overeengekomen. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde toeslagen en vermeerderd met de arbeidsduurverkorting en/of de (on)kostenvergoedingen die
WRQS verschuldigd is aan de Flexkracht. Over het Opdrachtgeverstarief, de arbeidsduurverkorting, de toeslagen en (on)kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht. Op de plaatsingsbevestiging wordt het tarief nader gespecificeerd.

9.2 Tenzij anders vermeld, is het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te allen tijde het tarief voor de normale uren (exclusief toeslagen, arbeidsduurverkorting, onkosten, etc.). Overwerk, werk in ploegen- of shiftdiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de terzake bij de Opdrachtgever geldende regeling en aan de Opdrachtgever doorberekend.

9.3 WRQS is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tussentijds aan te passen en door te berekenen aan Opdrachtgever:

• indien de uurbeloning van de Flexkracht wordt verhoogd (op grond van de CAO/inlenersbeloning) in verband met periodieke verhoging, initiële loonsverhoging, leeftijd of anderszins; en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Flexkrachten;

• indien er een wijziging plaatsvindt als gevolg van sociale en fiscale wet- en regelgeving, of enig ander bindend voorschrift;

• jaarlijks op 1 januari door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen);

• indien de Flexkracht wordt vervangen door een andere Flexkracht. In dat geval zal de uurbeloning ten aanzien van die andere Flexkracht opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

9.4 Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door
WRQS zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.

Artikel 10. Facturatie

10.1 WRQS zal haar factuur opstellen op basis van een door de Opdrachtgever geaccordeerde tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.

10.2 Indien geen andere wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, vindt de tijdverantwoording plaats door WRQS via de in het internetportal aangeboden urenoverzichten. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden de tijdverantwoording – met inachtneming van het in lid 3 en 4 bepaalde – uiterlijk op de dinsdag na afloop van de werkweek waarop de tijdverantwoording betrekking heeft voor 16.00 uur te controleren op juistheid en volledigheid en deze zonodig aan te vullen of te corrigeren. De Opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd, indien hij een hem via de internetportal aangeboden urenoverzicht niet tijdig heeft gecorrigeerd.

10.3 Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de Opdrachtgever er voor dat WRQS – zo snel mogelijk na en uiterlijk voor 16:00 uur op de dinsdag aansluitend op de door de Flexkracht gewerkte week – over de juiste, volledige en door hem geaccordeerde tijdverantwoording beschikt. Wordt de concept-tijdverantwoording – om redenen die niet toerekenbaar zijn aan de Opdrachtgever – pas na dit tijdstip aangeboden aan de Opdrachtgever, dan zal deze er in ieder geval voor zorgen dat de tijdverantwoording per omgaande nadat deze aan hem beschikbaar is gesteld, door hem wordt gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of geaccordeerd.

10.4 Bij verschil tussen het bij WRQS ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij WRQS ingeleverde online werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als doorslaggevend voor wat betreft de gewerkte tijd, tenzij Opdrachtgever de onjuistheid hiervan aan kan tonen en dit binnen zeven kalenderdagen na het ondertekenen van het tijdsverantwoordingsformulier bij WRQS schriftelijk kenbaar maakt. Online door Opdrachtgever geaccordeerde uren gelden te allen tijde als doorslaggevend voor wat betreft de gewerkte tijd.

10.5 Ongeacht de wijze van tijdsverantwoording is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de uren, indien die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd. Uitsluitend Opdrachtgever kan immers de juistheid van de gewerkte uren controleren. Onjuistheden die desondanks door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, komen derhalve voor rekening van Opdrachtgever.

10.6 Indien er sprake is van werving- en selectie wordt er een werving-en selectiefee gecommuniceerd vanuit WRQS . Indien een opdrachtgever niet tevreden is met de door WRQS geselecteerde kandidaat kan de opdrachtgever 50% van de werving en selectie-fee terugeisen. Dit verzoek dient schriftelijk te worden gedaan en uiterlijk 1 maand nadat het contract is ingegaan tussen de opdrachtgever en de door WRQS geleverde kandidaat.

Artikel 11. Betaling

11.1 De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van WRQS te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door WRQS is ontvangen.

11.2 Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

11.3 Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan WRQS te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

11.4 De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

11.5 Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten wordt gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,– (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds – zodra rechtsbijstand door
WRQS of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door WRQS of die derde ter incasso uit handen is gegeven – in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten ter inning hoger zijn dan 15%, is WRQS of de derde gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

11.6 Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend, en wel in de navolgende volgorde. Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op Opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

11.7 WRQS kan aanvullende zekerheden verlangen van haar Opdrachtgever. Dit kan zowel voorafgaand als tijdens een lopende Opdracht.

Artikel 12. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

12.1 De Opdrachtgever die geen urengarantie heeft afgegeven, is ten minste gehouden aan WRQS per oproep of vastgestelde/ingeroosterde dienst het Opdrachtgeverstarief te betalen, berekend over drie gewerkte uren.

12.2 De Opdrachtgever die wel een urengarantie heeft afgegeven, is verplicht de in de Opdracht overeengekomen uren te betalen, ongeacht of de Flexkracht deze uren heeft gewerkt. Dit geldt niet voor uren die in verband met ziekte niet worden gewerkt, aangezien die voor rekening van
WRQS komen.

Artikel 13. Bedrijfsauto

13.1 Opdrachtgever kan beslissen de Flexkracht (indien noodzakelijk en/of wenselijk voor de uitoefening van Opdracht) in een bedrijfsauto (o.a. huurauto, leaseauto) te laten rijden. Voorafgaand aan deze beslissing dient de Opdrachtgever hierover overleg te voeren met WRQS en de noodzakelijke gegevens aan WRQS te verstrekken, opdat WRQS voor de verplichte fiscale verantwoording kan zorgdragen. Opdrachtgever dient met de Flexkracht zelf rechtstreeks een zogenaamde gebruikersovereenkomst af te sluiten omtrent regels van gebruik van de bedrijfsauto, schadeposten, verzekeringen, boetes, etc. WRQS kan hier niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor worden gehouden.

13.2 Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijk goedkeuring van WRQS toch een auto aan de Flexkracht ter beschikking stelt en/of blijkt dat de auto voor privégebruik door de Flexkracht wordt gebruikt, is de Opdrachtgever gehouden om de schade te vergoeden die WRQS lijdt, als laatstgenoemde wordt aangeslagen voor naheffing van de loonheffing.

13.3 Te allen tijde geldt de conditie dat een allrisk polis (die minstens voldoet aan de wettelijke eisen en waarbij ook het inzittendenrisico is gedekt) in verband met de ter beschikking gestelde auto van toepassing is en blijft, in welke polis geen regresclausule mag zijn opgenomen. Schadeclaims in verband met de ter beschikking gestelde auto komen te allen tijde ten laste van de Opdrachtgever (voor zover zij niet gehonoreerd en uitbetaald zijn door de verzekeraar in kwestie). De Opdrachtgever zal
WRQS vrijwaren, indien WRQS wordt aangesproken in verband met of naar aanleiding van enig ongeval, of enigerlei schade, waarbij de ter beschikking gestelde auto betrokken is.

Artikel 14. Persoonsgegevens van de Flexkracht

14.1 In het kader van de Opdracht of overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van Flexkrachten, plaats. Opdrachtgever en WRQS zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. Opdrachtgever verlangt geen gegevens van WRQS die WRQS op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken.

14.2 Opdrachtgever houdt zich bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht of overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Opdrachtgever neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een toereikend beschermingsniveau, daarbij rekening houdend met de stand der techniek en de kosten voor het nemen en uitvoeren daarvan alsmede met de risico’s die met de verwerking gepaard gaan en de aard van de te beschermen gegevens een en ander in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving omtrent de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

14.3 Opdrachtgever zal WRQS alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in de AVG en aanverwante wet- en regelgeving neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door WRQS mogelijk te maken en eraan bij te dragen.

14.4 Opdrachtgever stelt WRQS onverwijld (schriftelijk) in kennis indien sprake is van een “inbreuk in verband met persoonsgegevens” als bedoeld in de AVG (“datalek”), waarbij Opdrachtgever vermeldt welke persoonsgegevens het betreft en welke betrokkenen door die schending zijn getroffen en ook de overige informatie die WRQS nodig heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan WRQS om het Beveiligingsincident te beoordelen en te kunnen voldoen aan haar eventuele wettelijke (meld)plicht en haar eventuele plicht tot het informeren van Betrokkenen. Opdrachtgever stelt
WRQS schadeloos voor alle kosten die WRQS moet maken ten gevolge van deze schending.

14.5 Opdrachtgever garandeert dat zij WRQS onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt, indien betrokkenen hun rechten inroepen op grond van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens, zodat
WRQS in staat kan worden gesteld om aan deze wet- en regelgeving te voldoen. Opdrachtgever garandeert dat zij WRQS onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt, indien Opdrachtgever buiten de instructies van WRQS om de verwerkte persoonsgegevens op grond van een wettelijke plicht aan een derde ter beschikking moet stellen. Opdrachtgever garandeert dat zij
WRQS alle medewerking zal verlenen om ervoor te zorgen dat WRQS binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 14a. Verwerking persoonsgegevens

14.6 In het kader van de Opdracht waarbij WRQS als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Opdrachtgever als ‘verwerker’ in de zin van de AVG kan worden aangemerkt, gelden uitsluitend de volgende bepalingen ter aanvulling op artikel 14. De zeggenschap over de Persoonsgegevens blijft volledig berusten bij WRQS .

14.7 Opdrachtgever verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en conform de schriftelijke instructies van WRQS en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht of overeenkomst.

14.8 Opdrachtgever omschrijft in een separaat register ten aanzien van de persoonsgegevens: het onderwerp en de duur van de verwerking van de persoonsgegevens, de aard en het doel van de verwerking van persoonsgegevens, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen, de eventuele doorgifte naar derde landen, de eventuele subverwerkers en de wijze waarop de persoonsgegevens zijn beveiligd.

14.9 Opdrachtgever zal geen derden inschakelen, tenzij de WRQS daarvoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever garandeert en verbindt zich er jegens WRQS toe dat zij, na verkregen schriftelijke toestemming van WRQS , met derde zal overeenkomen dat deze laatste zich jegens WRQS rechtstreeks verbindt tot nakoming van de bepalingen uit dit artikel, als betrof het een eigen verplichting van deze derde jegens WRQS onverminderd het voorgaande blijft de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van deze derde.

14.10 Opdrachtgever houdt de Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de Opdracht of overeenkomst geheim en zal alle nodige maatregelen treffen om geheimhouding van de Persoonsgegevens te verzekeren. Opdrachtgever garandeert dat zij de verplichting tot geheimhouding tevens oplegt aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde (hulp)personen.

14.11 Opdrachtgever vrijwaart WRQS tegen elke aanspraak van Flexkrachten, medewerkers van de Opdrachtgever of overige derden jegens
WRQS in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door
WRQS.

14.12 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Opdracht of een overeenkomst en/of in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die WRQS daardoor lijdt of heeft geleden. Opdrachtgever stelt WRQS schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van Derden en voor verliezen, schade of kosten die aan de zijde van WRQS vallen en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming van de Opdracht en een overeenkomst door Opdrachtgever en/of het niet-naleven van de geldende wet- en regelgeving door Opdrachtgever.

14.13 Persoonsgegevens die betrekking hebben op WRQS mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WRQS door of namens de Opdrachtgever verwerkt worden in een land dat geen lid is van de Europese Unie.

14.14 Indien de Opdracht of deze overeenkomst tussen WRQS en Opdrachtgever is geëindigd, zal de Opdrachtgever, naargelang de keuze van
WRQS, alle persoonsgegevens wissen of deze aan WRQS terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.

Artikel 14b. Verwerking persoonsgegevens

14.6 In het kader van de Opdracht waarbij WRQS als ‘verwerker’ en Opdrachtgever als ‘verwerkingsverantwoordelijk’ in de zin van de AVG kan worden aangemerkt, gelden uitsluitend de volgende bepalingen ter aanvulling op artikel 14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door WRQS aan hem verstrekte gegevens.

14.7 Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat aan WRQS alleen persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. Opdrachtgever zal de Flexkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

14.8 WRQS zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Opdracht of overeenkomst en de verleende Diensten, dan wel in verband met een wettelijke verplichting.

14.9 Opdrachtgever vrijwaart WRQS tegen elke aanspraak van Flexkrachten, medewerkers van de Opdrachtgever of overige derden jegens
WRQS in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door
WRQS.

14.10 WRQS houdt de Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geheim en zal, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke maatregelen treffen om geheimhouding van de Persoonsgegevens te waarborgen. WRQS zal iedere redelijke inspanning verrichten om de verplichting tot geheimhouding tevens op te leggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde (hulp)personen.
WRQS informeert Opdrachtgever onmiddellijk nadat WRQS kennis heeft genomen van een Beveiligingsincident met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. In geval van een Beveiligingsincident zal
WRQS, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen.

14.11 WRQS zal ervoor zorgdragen dat de Persoonsgegevens niet buiten de EER en Zwitserland worden verwerkt, tenzij Opdrachtgever daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

14.12 Indien de Opdracht of deze overeenkomst tussen WRQS en Opdrachtgever is geëindigd, zal WRQS , naargelang de keuze van Opdrachtgever, alle persoonsgegevens wissen of deze aan Opdrachtgever terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.

Artikel 15. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen door Opdrachtgever nimmer , in het kader van de uitvoering van de Opdracht voorwaarden aan de (inzet van de) Flexkracht worden gesteld die direct of indirect daarmee strijden. Worden dergelijke voorwaarden wel gesteld, dan zullen zij nimmer door WRQS worden meegewogen. Opdrachtgever vrijwaart
WRQS voor eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 16. Wet arbeid vreemdelingen en Identificatie Flexkrachten

16.1 De Opdrachtgever aan wie door WRQS een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV) ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 WAV, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De Opdrachtgever bewaart het afschrift tot tenminste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeid door de vreemdeling is beëindigd. WRQS is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de WAV aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

16.2 Indien WRQS vanwege een nalaten, handelen of overtreding van Opdrachtgever met een boete wordt geconfronteerd wegens overtreding van de WAV, dan is Opdrachtgever verplicht deze boete en alle daaruit voortvloeiende schade (daaronder tevens, doch niet uitsluitend verstaan juridische kosten) aan WRQS te vergoeden.

16.3 De Opdrachtgever is gehouden elke door WRQS ter beschikking gestelde Flexkracht zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de ter zake voor Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen.

16.4 Indien de feitelijke identiteitsvaststelling door de Opdrachtgever wordt verricht dient de Opdrachtgever een goed leesbare kopie van het identificatiedocument van de medewerker (en indien van toepassing de werkvergunning) te archiveren, voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De opdrachtgever geeft toestemming aan WRQS om de procedure van identiteitsvaststelling steekproefsgewijs op locatie te controleren, voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Ook geeft Opdrachtgever toestemming aan de conformiteitsbeoordelingsinstantie om deze procedure steekproefsgewijs te controleren, voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de diensten verricht in het kader van de Opdracht of enig origineel document, materiaal, idee, gegeven of andere informatie die door WRQS ontwikkeld zou worden of ter beschikking wordt gesteld bij het leveren van de diensten, komen toe aan WRQS .

17.2 Voor zover de Opdrachtgever de bepalingen van de overeenkomst blijvend naleeft en de volledige prijs heeft betaald, verleent WRQS een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, kosteloos recht tot intern gebruik, verveelvoudiging en verandering aan de Opdrachtgever betreffende de diensten geleverd in het kader van de opdracht. Artikel 18. Geheimhouding

18.1 WRQS en Opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover derden, van al hetgeen hen in het kader van de Opdracht, direct of indirect, en in welke vorm dan ook ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

18.2 WRQS legt haar Flexkrachten een algemene geheimhoudingsplicht op. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Flexkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert WRQS over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte geheimhoudingsverklaring/-overeenkomst aan WRQS .

18.3 WRQS is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de Opdrachtgever of een derde als gevolg van het feit dat een Flexkracht een geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De Opdrachtgever zal
WRQS vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de Flexkracht.

Artikel 19. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht

19.1 De Opdrachtgever, die voornemens is een arbeidsverhouding met de Flexkracht aan te gaan, brengt WRQS hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens Opdrachtgever aan dit voornemen uitvoering geeft.

19.2 Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Flexkracht aangaan zolang de overeenkomst c.q. Opdracht tussen de Flexkracht en
WRQS niet rechtsgeldig is beëindigd.

19.3 Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld (op basis van uitzenden) vóórdat die Flexkracht – op basis van die Opdracht – 1.600 uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan WRQS een vergoeding exclusief BTW verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) * (1.600– aantal gewerkte uren) tot aan overname van Flexkracht.

19.4 Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van WRQS in contact is gekomen met een (aspirant) Flexkracht, bijvoorbeeld doordat deze door WRQS aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen 12 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, die (aspirant)Flexkracht op welke wijze dan ook in dienst neemt of anderszins buiten WRQS om direct dan wel indirect, op welke wijze dan ook, voor zich laat werken – zonder dat een Terbeschikkingstelling via WRQS tot stand is gekomen, is die (potentiële) Opdrachtgever, vanwege de werving door WRQS , een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken Flexkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1.600 uren.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

20.1 WRQS is gehouden zich in te spannen om de Opdracht en/of overige overeenkomsten naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover
WRQS deze verplichting niet nakomt, is WRQS , met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van of bekend worden met die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij WRQS en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WRQS .

20.2 WRQS is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke vorderingen ten aanzien van verrichte werkzaamheden door aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Flexkrachten.

20.3 WRQS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schaden en verliezen, welke door de door WRQS ingezette Flexkrachten worden veroorzaakt aan Opdrachtgever of aan derden. Onder schaden en/of verliezen wordt onder meer verstaan schade aan het desbetreffende werk/project en/of eigendommen van Opdrachtgever of derden, gevolgschade, schade aan personen en overige directe en indirecte schade. WRQS is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die Flexkrachten zijn aangegaan of welke op andere wijze door hun toedoen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of jegens derden.

20.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor elke aanspraak van een Flexkracht in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Flexkracht toebehorende zaak/goed is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

20.5 WRQS is niet aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt indien de Opdrachtgever aan de Flexkracht zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden (waaronder bijvoorbeeld: een auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels) en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.

20.6 De Opdrachtgever vrijwaart WRQS van alle mogelijke vorderingen van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Flexkrachten en/of derden als bedoeld in artikel 20.2, 20.3, 20.4 en 20.5.

20.7 Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het handelen en nalaten van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Flexkrachten, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan WRQS .

20.8 De totale aansprakelijkheid van WRQS met betrekking tot de overeenkomst, is ten opzichte van de Opdrachtgever alsook ten opzichte van derden, zowel contractueel als buitencontractueel of anderszins, in ieder geval beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Flexkracht ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van dertien weken.

Artikel 21. Geschillen

21.1 Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst door onderhandelingen tussen de bevoegden van iedere partij op te lossen.

21.2 Indien de minnelijke onderhandelingen geen resultaat hebben of indien de inbreuk dwingende maatregelen rechtvaardigt, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van WRQS is gevestigd.

Artikel 22. Ons anti-discriminatie beleid

Aan de hand van dit beleid willen wij duidelijk maken aan alle partijen waarmee wij zaken doen of in de toekomst nog mee gaan doen dat wij tegen discriminatie zijn. Wij willen namelijk een diverse arbeidsmarkt creëren en/of behouden. Wij zetten ons dagelijks in voor het gelijk behandelen van iedereen binnen de branche waarin wij werkzaam zijn.

Onze definitie

Volgens ons is er sprake van discriminatie wanneer mensen ongelijk behandeld worden op basis van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst, handicap/beperking of nationaliteit.

Ons standpunt

Door een zo divers mogelijk team te creëren binnen een organisatie geloven wij erin dat een organisatie ook beter presteert. Hoe meer diversiteit, hoe beter. Wij wijzen dan ook elke vorm van discriminatie af.

Onze aanpak

Wij streven dit beleid na door alleen met organisaties samen te werken die met ons op één lijn liggen. Mochten wij al in zee zijn gegaan met een organisatie en er later achter komen dat zij een discriminerende uiting hebben gedaan, komt de samenwerking te vervallen. Wij willen duidelijk maken dat het voorkomen van discriminatie voorgaat op het commercieel belang.

Het wordt door ons op prijs gesteld om discriminerende meldingen bij ons door te geven wanneer hier sprake van is bij een organisatie waarmee wij zaken doen. Mail naar info@wrqs.nl of bel naar 06- 29533630. Deze melding zullen wij ten alle tijden anoniem houden.

Fysio avontuur in Zwitserland

Meer informatie

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten